Page 4 - yenigun inşaat katalog
P. 4

BAŞKAN’IN MESAJI

      MESSAGE FROM PRESIDENT

       Mithat YENİGÜN
       Yönetim Kurulu Başkanı
       Chairman of the Board     1974’de faaliyete ilk geçtiğimiz günden bu yana, ekip ruhuna  Since our first day of activity in 1974, we have accepted the
     ve insana değer vererek farklılaşmayı öncelikli prensip  principle of differentiation through giving priority to team
     olarak kabul ettik. YENİGÜN’ü bir aile ve bir ekol haline  spirit and human as our main concern. We, as YENİGÜN had
     getirmek için büyük çaba sarf ettik. Ekibimizi ön planda  spent our full effort for becoming a family and a school in
     tutarken, işverenlerimizi de sözleşmenin karşılıklı iki tarafı  our field. While giving our team the priority, we also aimed
     olarak değil, yaptığımız işimizdeki ortağımız olarak görerek,  to realize our projects at the highest quality level in the most
     hem en ekonomik hem de en yüksek kalitede projeler  economical way through accepting our clients not as two
     gerçekleştirmeyi hedefledik.           opposite sides of a contract but as partners in our works.
     Yine bu amaç uğrunda, yönetimde hızlı karar almak, en son  Again in parallel to our objective, high speed decision
     teknolojileri kullanmak, araştırma ve geliştirmeyi işimizin bir  making, utilization of latest technologies, accepting research
     parçası olarak kabul etmek ve her koşulda mühendisliğin  and development as a part of our job and not ignoring the
     gereklerini göz ardı etmeyerek çalışmak bizim değişmez  engineering ethics under any circumstances have been our
     kurallarımız olmuştur.              unbreakable rules.
     40 yılı aşkın çalışmalarımız ile, Türkiye’de askeri tesis ve NATO  With our experience over 40 years, as a result of our activities
     müteahhidi olarak başladığımız faaliyetlerimiz neticesinde  initiated as Military Facility and NATO Contractor in Turkey, I
     bugün Rusya, Afganistan ve Polonya’dan, Suudi Arabistan,  am proud to see that we have become a construction group
     Kuveyt, Irak ve Cezayir’e son olarak da Kamerun ile Sahra  having activities in a wide geography from Russia, Afghanistan
     Altı Afrika’ya kadar birçok ülkeye yayılan bir faaliyet sahasında  and Poland to Saudi Arabia, Kuwait, Iraq, Algeria and recently
     sektörümüzün enerji, kentsel altyapı, ulaşım, konut, turizm,  to Sub Sahara with our project in Cameroun, with a project
     ticari/kurumsal kompleks alanlarından, petrokimya ve  portfolio dispersed over nearly all fields of our sector such
     endüstriyel projelere uzanan hemen her dalında projeleri olan  as energy, urban infrastructure, transportation, housing,
     öncü bir inşaat grubu ve bu alanda bir ekol haline geldiğimizi  tourism, commercial/corporate complexes, petrochemical
     gururla görüyorum.                and industrial projects.
     Değişen ve gün geçtikçe iş yapmanın zorlaştığı, farklılaşmakta  In today’s complex and global market conditions where the
     devamlılığın mecburiyet haline geldiği küresel pazar  competition is harder each and every day and differentiation
     koşullarında sağladığımız bu grafiği artan bir ivme ile  is a must, we will continue our efforts to progress the trend
     sürdürmek için ilk günkü prensiplerimizden ödün vermeden  we caught to take our group to higher levels, without any
     çalışmaya devam edeceğiz.             compromise against our principles of the first day of activity.
     Bu zorlu yarışta hem aidiyet duygusu ile çalışan ekibimizle,  In this tough competition, I have full confidence that we will
     hem işverenlerimizle hem de ortaklarımızla daha büyük  reach much higher successes with our team working with full
     başarılar sağlayacağımıza inancım tamdır.     loyalty, our esteemed clients and our esteemed partners.
     Böylece; kendi dalımızda, hem ülkemize hem de bulunduğumuz  Consequently; we feel the pleasure and honor of serving to
     ülke insanına hizmet etmenin mutluluğunu yaşıyor ve onurunu  the people of our country and the countries where we are
     duyuyoruz.                    working.
     Hadi kolay gelsin!                With my best regards to everyone!
   www.yenigun.com.tr
       4
   1   2   3   4   5   6   7   8   9